اطلاعات عمومی جهت عضویت در سایت

ایمیل:
 

اطلاعات مربوط به دانش آموختگان در 40 سال اخیر

رشته تحصیلی در دانشگاه بوعلی سینا:
مقطع:  سال ورود به دانشگاه بوعلی سینا:
سال خروج از دانشگاه بوعلی سینا:

 

اطلاعات مربوط به دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

 
سال ورود به دانشگاه بوعلی سینا:   
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند